Klauzula informacyjna RODO

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. UE L 119 zO4.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADMARK Michał Stężewski, Gniewkówiec 34, 88-180 Złotniki Kujawskie.
 2. PanilPana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie:
  a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
  - podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest dana osoba ( dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu i w załącznikach do umów). Dotyczy to również danych osobowych innych osób wskazanych przez strony umowy w załącnzikach w celu realizacji umowy w tym między innymi do kontaktów;
  - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  - realizacja procesu reklamacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów:
  - podwykonawcom wspierającym ADMARK Michał Stężewski przy wykonywaniu usług związanych z zawartymi z Panią/Panem umowami lub innymi przez Panią/Pana złożonymi zamówieniami, w tym m.in. przy obsłudze maszyn czy procesie obsługi klienta;
  - podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultingowe, audytowe, pomoc prawną, z którymi Admark Michał Stężewski ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi: lT, kadrowo - placowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe. Dane osobowe mogą być ujawniane pracownikom lub wspótpracownikom ADMARK Michał Stężewski, jak tez podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia;
  - Krajowy Rejestr Długów Biuro lnformacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, na podstawie Ustawy o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej przez okres nie krótszy niż 6 lat lub do ustania przyczyn biznesowych. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

POBIERZ DOKUMENT RODO W FORMACIE .PDF


Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ADMARK Michał Stężewski moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.